วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกำลังพลในส่วนของ สน.บก.บก.ทท.และหน่วยขึ้นตรง